Muhami Ne Demek?


Arapça kökenli bir sözcük olan muhami; koruyan, himaye eden anlamına gelmektedir. Tanzimat reformları ile avukatlık kurumu gelişmeye başlamış ve günümüzdeki avukat kelimesini karşılamak üzere muhami kelimesi kullanılmaya başlanmıştır. 19. Yüzyılın sonlarına doğru bugün İstanbul Barosu olarak adlandırılan kuruluş, Osmanlı vatandaşları tarafından kurulan Dersaadet Dava Vekilleri Cemiyeti aynı zamanda Dersaadet Muhamiler Cemiyeti olarak adlandırılmıştır. Çağdaş anlamda avukatlığın ilk kez bir meslek haline geldiği 03.04.1924 tarihli 460 sayılı Muhamat Kanunu’nda 06.01.1926 tarihinde 708 sayılı kanunla yapılan değişiklikle muhami kelimesi yerini Latince kökenli avukat kelimesine bırakmıştır.

Biz Kimiz?

Neden Biz?


Muhami Hukuk&Danışmanlık; ticaret hukuku, vergi hukuku, iş hukuku ile gayrimenkul hukuku başta olmak üzere hukuki uyuşmazlıkların her alanında hukuki danışmanlık veren ve bu doğrultuda çözümler sunan bir hukuk ve danışmanlık ofisidir. Muhami Hukuk&Danışmanlık, akademik birikimi ile hukuki uyuşmazlıkları çözmede gerekli kararlık ve özeni titizlikle göstermektedir. Uzman mesleki birikimi ile dinamik bir yapıya sahip ofisimiz, hâlihazırdaki hukuki uyuşmazlıklara çözüm sunmanın yanında, ileride doğacak muhtemel hukuki uyuşmazlıkları da önlemeye yönelik hukuki danışmanlık hizmeti de vermektedir. Muhami Hukuk&Danışmanlık, akademik yönü ile hukukun çeşitli dallarında uzmanlaşmayı ve hukukun gelişip derinleşmesine paralel olarak çalışmalarını sürdürmeyi büyük bir amaç edinmektedir. Bu doğrultuda ofisimizin nihai amacı ulusal ya da uluslararası sahalarda müvekkillerine en hızlı ve en iyi çözümler sunmaktır. Bu doğrultuda, ofisimiz ulusal ve uluslararası alanlardaki hukuki ve ekonomik finansal gelişmeleri de yakından takip etmektedir.

*

Çalışma Alanlarımız


İş Hukuku

Gerek işveren vekili olarak; iş sözleşmelerinin hazırlanması, iş yeri yönetmeliği hazırlanması iş yeri devri, işveren değişikliği, organizasyon değişiklikleri, iş akdinin sonlandırılması hususlarında avukatlık ve danışmanlık hizmetleri ile gerekse de işçi vekili olarak; mobbinge uğrayan işçinin haklarının korunması, iş sözleşmesinin feshi, ödenmeyen işçilik alacaklarının tahsili, işe iade ve iş kazaları konularında avukatlık hizmetleri ve tüm bu süreçlerle ilgili olarak uyuşmazlık öncesinde danışmanlık hizmetleri.


Aile Hukuku

Evlilik öncesi eşlere uygulanacak mal rejimi sözleşmelerinin hazırlanması ve bu konularda danışmanlık hizmeti verilmesi, nişanın bozulmasından kaynaklanan maddi ve manevi zararların tazmini için açılacak davalar ile anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları, boşanma davalarında; nafaka, velayet, maddi ve manevi tazminat ile mal rejiminin tasfiyesi, evlilik dışı doğan çocuğun soybağının kurulması, evlat edinme işlemleri, velayet, vesayet ve yasal danışmanlık konuları ile yabancı mahkeme boşanma kararlarının tanıma ve tenfizi, aile konutu şerhinin işlenmesi konuları ile diğer aile hukuku konularında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri.


Gayrimenkul ve Kentsel Dönüşüm Hukuku

İmar planlarına ilişkin itirazların yapılması ile davaların takibi, tapu kayıtları ve imar durumu incelemeleri yapılarak bu konularda danışmanlık hizmeti verilmesi, inşaat ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesi başvuruları konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi, tapuda tür değişikliği, ifraz, tevhit, taksim de dahil olmak üzere Tapu Müdürlükleri nezdinde her türlü işlemin gerçekleştirilmesi, ortaklığın giderilmesine ilişkin davaların takibi, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin ve eser sözleşmelerinin hazırlanması, kentsel dönüşüme ilişkin 6306 sayılı Kanunun uygulanması için gerekli tüm hukuki süreçlerin takibi, site ve apartman yönetim planlarının hazırlanması, kat mülkiyetinden doğan uyuşmazlıklar kapsamında danışmanlık verilmesi ve davaların takibi, gayrimenkullerin devrine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, kira, rehin ve ipotek sözleşmelerinin hazırlanması, müdahalenin men’i ve ecrimisil davaları, kayyımlık şerhinin kaldırılması davaları, tapu iptal, tapu kaydında düzeltim ve isim tashihi davalarının takibi, kira tespit ve uyarlama davalarının takibi, orman vasfını kaybetmiş 2-B alanlar üzerinde mülkiyet kurulmasına yönelik hukuki danışmanlık verilmesi ile bu alandaki davaların takibine ilişkin hizmetler.


Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri mülkiyet haklarının oluşturan marka, endüstriyel tasarım, patent ve telif hakları tecavüzünden kaynaklanan her türlü hukuk ve ceza davalarının takibi, arama ve el koyma işlemlerinin gerçekleştirilmesi, marka, endüstriyel tasarım ve patentlerin tescil edilebilirliğine ilişkin araştırmaların yapılması, hükümsüzlük ve iptal davalarının takibi, fikri mülkiyet haklarına ilişkin temlik ve lisans sözleşmeleri hazırlanması ile tescilsiz tasarım ve haklara ilişkin haksız rekabet davalarının takibi ve anılan konularda hukuki danışmanlık hizmetleri.


Kitle İletişim ve İnternet Hukuku

E-ticaret ve sosyal medya şirketlerine gizlilik, kullanıcı ve üyelik sözleşmeleri ile veri koruma sözleşmelerinin hazırlanması, mesafeli satış sözleşmeleri ile bilgilendirme formlarının hazırlanması, kişilik haklarına yönelik olarak internet ortamında gerçekleştirilen saldırılara ilişkin olarak açılacak davaların takibi ile söz konusu içerikleri internetten kaldırma ve erişimin engellenmesi konularında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri.


İdare ve Vergi Hukuku

Her türlü idari işleme karşı gerek iptal gerekse de tam yargı davası açılması ile her türlü idari başvuru ve itirazların yapılması, idari para cezası, vergi aslı ve vergi cezasından doğan davaların takibi ile vergi ve kabahatler hukukuna ilişkin danışmanlık hizmetleri.


Ticaret Hukuku

Şirket kurulması, esas sözleşmelerinin hazırlanması ve değiştirilmesi, genel kurul kararlarının iptali, pay devirleri, çek, senet, poliçe gibi kambiyo senetlerinden doğan davalar ile takiplerinin yürütülmesi, cari hesap, kira, alım-satım, kredi gibi sözleşmelerinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğan davalar ile icra takiplerinin yürütülmesi hizmetleri.


Anayasa ve İnsan Hakları Hukuku

Anayasa’da güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındakilerin kamu gücü kullanılarak ihlal edildiği durumlarda Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruların yapılması ile bireysel başvuruların çeşitli sebeplerle reddedilmiş olması halinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne bireysel başvuruların yapılması, bireysel başvuruların takibi ve kararların icrası ile açılan davalarda uygulanacak kanun maddelerinde Anayasa’ya aykırılık bulunması durumunda somut norm denetimi usulü işletilerek söz konusu maddenin iptalinin sağlanması hizmetleri.


İcra ve İflas Hukuku

İflas talepleri ve konkordato süreçlerine ilişkin hukuki danışmanlık hizmetleri ile anılan hususlara ilişkin olarak davaların açılması ve davaların takibi hizmetlerinin yanında; İcra Müdürlüklerinde nezdinde başlatılan gerek para alacaklarına ilişkin; ilamlı, ilamsız, kambiyo senetlerine özgü, ipoteğin paraya çevrilmesi, rehinin paraya çevrilmesi yolu ile takipler gerekse de tahliye taleplerine ilişkin takiplerin başlatılması, ilgili takiplere ilişkin olarak açılacak itirazın iptali, menfi tespit ve icra mahkemesi nezdinde şikayet davaları gibi davaların takibi ve bu konularda danışmanlık hizmetleri.

Ara
Yol Tarifi
× Whatsapp